โครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่

– แผ่นธาตุ +

– ผ่านธาตุ –

– แผ่นกั้นเซลล์  

– น้ำกลั่นแบตเตอรี่  60 %

– กรดซัลฟูริก ( กรดกำมะถัน ) 40 %

.

หลักการทำงานแบตเตอรี่

แผ่นธาตุ +; แผ่นธาตุ – จะทำหน้าที่ปล่อยประจุไฟฟ้า โดยน้ำกลั่นจะทำหน้าที่เป็นสื่อไฟฟ้า เพื่อให้ประจุไฟฟ้า +,- บรรจบกัน  แต่น้ำกลั่นไม่มีคุณสมบัติทางเคมีที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดไฟฟ้าได้ แต่กรดซัลฟูลิก (กรดกำมะถัน) มีคุณสมบัติทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้ จึงถูกดึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวเกิดปฏิกิริยาเคมีทางไฟฟ้า ขณะที่ประจุไฟฟ้า +;- มาบรรจบกัน จนเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีอย่างสมบูรณ์ แล้วทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ การเกิดอิเล็กโตรไลท์ ” แต่ขณะที่เกิดอิเล็กโตรไลท์นี้จะมีกฎธรรมชาติอยู่ว่า

ปฏิกิริยาใดๆก็ตาม ที่เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ โดยมีสารเคมีเป็นตัวทำปฏิกิริยาจนทำให้เกิดพลังงานเกิดขึ้น ทุกครั้งที่เกิดพลังงาน จะเกิดของเหลือจากสารเคมีที่ถูกนำมาไปใช้งานนั้นๆเกิดขึ้นทุกครั้ง หลังจากเกิดพลังเกิดขึ้น  นั้นก็คือ ทุกครั้งที่เกิดปฏิกิริยาเคมีจนเกิดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ ก็จะเกิดของเหลือจากกรดซัลฟูลิกเกิดขึ้นทุกครั้งเช่นกัน สิ่งนั้นก็คือ “ซัลเฟต (ขี้เกลือ)” และซัลเฟตที่เกิดขึ้นนี้ก็จะไปเกาะสะสมอยู่บนแผ่นธาตุ +;- ของแบตเตอรี่ และก็สะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการปล่อยประจุ และการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากการชาร์จแบตเตอรี่ลดต่ำลงเรื่อยๆ ประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่ก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ เกิดจากคราบซัลเฟต (คราบขี้เกลือ) ที่สะสม

ดังนั้นการที่ปริมาณซัลเฟตเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ค่าความเข้มข้นของกรด (ถ.พ.) ของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากหลังจากกรดที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ทำปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี และได้เกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น กรดก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นคราบซัลเฟ จึงทำให้ปริมาณของกรดที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ลดลง ดังนั้นความเข้มข้นของกรด ( ถ.พ.) จึงลดลงจากค่ามาตรฐานของแบตเตอรี่ประเภทนั้นๆ และส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าลดลง สุดท้ายจากสาเหตุทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้น แบตเตอรี่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ และการที่คราบซัลเฟตสะสมในปริมาณมากๆจนหนาและแข็งตัว ก็จะเป็นสาเหตุทำให้แผ่นธาตุเกิดการแตกเสียหายหรือแบตเตอรี่บวม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เสียในที่สุด

หลักการเทคโนโลยีการสลายซัลเฟต ( Recondition Battery ) ของ บริษัท เกรท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ จำกัด

 

คือ เทคโนโลยีการสลายครบซัลเฟตแบตเตอรี่ ด้วยหลักการคลื่นพลันส์ (Plus Waves Technology)  ซึ่งเป็นหลักการส่งคลื่นเข้าไปทำการการย่อยสลายคราบซัลเฟตที่เกาะอยู่บนแผ่นธาตุ +;- และที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ให้กลับมาอยู่ในรูปคุณสมบัติการเป็นของเหลวของกรดซัลฟูลิกเหมือนเดิมอีกครั้ง โดยที่ไม่ทำให้แผ่นธาตุและโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่เกิดความเสียหายหรือแตกร้าว เนื่องจากเทคโนโลยีคลื่น Plus จะเป็นคลื่นที่ไม่มีค่ากระจัดในหลักการอุดมคติ (มีค่าของคลื่นทั้งค่า บวกและลบ) แต่คลื่นพลันส์จะมีแต่ค่าทางบวกเท่านั้น จะไม่มีค่าทางลบ

ซึ่งเป็นการคุณสมบัติและหลักการที่ใช้สำหรับการกระทำในการประทะเพื่อทำหน้าที่บดย่อยกับสะสารที่กระทบหรือถูกกระทำ นั้นก็คือคลื่นพลันส์จะทำหน้าที่ในการเข้าไปย่อยสลายคราบซัลเฟต (คราบขี้เกลือ) ให้กลับมาอยู่ในรูปของเหลวเหมือนเดิม นั้นก็คือ กลับมาเป็นกรดซัลฟูลิก (กรดกำมะถัน) เหมือนเดิม

สำหรับเทคโนโลยีของบริษัทฯ

  • ไม่ใช่การเติมกรดเพิ่ม หรือเติมสารเคมีใดๆเพิ่มลงไปในแบตเตอรี่
  • ไม่ใช่การคว่ำแบตเตอรี่หรือทำการชะล้างแบตเตอรี่เพื่อทำการเปลี่ยนน้ำกรดแบตเตอรี่ใหม่
  • ไม่ใช่การเติมกรดเพิ่มลงไปที่แบตเตอรี่แล้วนำไปชาร์จด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ( การปรับสภาพแบตเตอรี่ )
  • ไม่ใช่คลื่นอุตราโซนิก
  • ไม่ใช่หลักการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแรงดันสูง

   เทคโนโลยีการสลายซัลเฟตแบตเตอรี่ ( Recondition Battery ) ของ บริษัท เกรท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ จำกัด

คือ วิธีการทำให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง ด้วยหลักการใช้คลื่น พลันส์ ( Plus Wave ) ในการจัดการแก้ปัญหาการใช้งานของแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยการย่อยสลายคราบซัลเฟตในแบตเตอรี่ให้กลับมาเป็นกรดซัลฟูลิกอีกครั้ง ซึ่งจะไม่ใช่การกระตุ้นแบตเตอรี่หรือใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงส่งเข้าไปกระแทกแผ่นธาตุของแบตเตอรี่เพื่อให้คราบซัลเฟตหลุดร่วงออกจากแผ่นธาตุ

     
   
 
   

       ขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ

  1. เข้าทำการตรวจเช็คค่าแบตเตอรี่
  2. ทำการวิเคราะห์และส่งรายงานแจ้งผล
  3. แบตเตอรี่ที่จะทำการสลายซัลเฟตด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯ ต้องสามารถทำให้มีประสิทธิภาพกลับมาใช้งานหลังการ Recondition Battery ที่ 80% ขึ้นไป ทางบริษัทฯ ถึงจะนำเสนอ

หลังจากทำการสลายซัลเฟต ( Recondition Battery ) บริษัทฯ รับประกัน 6 เดือน

.