เกี่ยวกับ เรา

Forklift & Traction Battery1

บริษัท เกรท เฟอร์เฟคท์ แกรนด์ จำกัด (Great Perfect Grand Co.,Ltd ) ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นว่า จะเป็นบริษัทดูแล จำหน่าย และให้บริการเรื่องแบตเตอรี่อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพ และการทำงานที่สามารถช่วยงานเรื่องแบตเตอรี่ให้ลูกค้า บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่างไว้ และจะเป็นบริษัที่ดูแลแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุดด้วยเทคโนโลยี Recondition Battery ด้วยคลื่นไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแบตเตอรี่ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่ และลดขยะพิษที่เกิดจากแบตเตอรี่ให้แก่โลกของเรา.

ติดต่อขอใบเสนอราคา